Popular Tags:

Postępowanie administracyjne w sprawie wpisu TRCN do Rejestru Zabytków

12 marca 2017 at 10:11

SKMBT_C45217022207320 SKMBT_C45217022207321 SKMBT_C45217022207330

UCHWAŁA NR XXVI/260/17 RADY GMINY STARE BABICE z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie zamiaru utworzenia Parku Kulturowego

19 lutego 2017 at 21:12

UCHWAŁA NR XXVI/260/17 RADY GMINY STARE BABICE

z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie zamiaru utworzenia Parku Kulturowego

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r poz.446) w związku z § 18 ust.2 ppkt 2 i 4 Statutu Gminy Stare Babice (Dz. Urz Woj. Mazow. z 2016r poz.3017) – RADA GMINY u c h w a l a co następuje:

§ 1. W celu ochrony reliktów Transatlantyckiej Radiotelegraficznej Centrali Nadawczej Babice celowym jest utworzenie Parku Kulturowego. Utworzenie Parku Kulturowego pozwoli promować wiedzę na temat Radiostacji Babice, zapewni odpowiednią ochronę i opiekę nad pozostałościami Radiostacji oraz umożliwi rozwijanie świadomości historycznej i archeologicznej wśród młodzieży i dorosłych. Ważnym celem będzie przygotowanie cyklu zajęć edukacyjnych dla szkół, po nawiązaniu współpracy z gminami będzie można stworzyć ścieżki edukacyjno – turystyczne na obszarze Radiostacji, utworzenie Parku Kulturowego da możliwość wspólnej organizacji obchodów rocznicowych związanych z funkcjonowaniem Radiostacji i wybuchu II wojny światowej.

§ 2. Rada Gminy Stare Babice kieruje apel do Rady M. St. Warszawy i Rady Dzielnicy Warszawa-Bemowo o poparcie inicjatywy utworzenia Parku Kulturowego i podjęcie stosownych uchwał.

§ 3.Uchwała podlega przekazaniu:

1) Radzie M. St. Warszawy;

2) Radzie Dzielnicy Warszawa-Bemowo;

3) Lasom Miejskim-Warszawa;

4) Nadleśnictwu Jabłonna.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy (-) Henryk Kuncewicz

Petycja do Konserwator Zabytków

18 lutego 2017 at 11:00

Koleżanki i koledzy! Wielka prośba do was. Postępowanie administracyjne w sprawie wpisu Radiostacji Babice do rejestru zabytków ciągnie się od września zeszłego roku. Opieszałość w tej sprawie jest całkowicie nieuzasadniona.
Stworzyliśmy internetową petycję skierowaną do Pani Konserwator Barbary Jezierskiej.
Prosimy was o podpisy!
https://www.petycjeonline.com/radiostacja-babice

Głosujcie na Pana Jerzego!

17 stycznia 2017 at 00:09

Koleżanki, koledzy, wszyscy miłośnicy Radiostacji!

Co roku w Starych Babicach przyznawany jest tzw. Interbabinicz.

„Wyróżnienie to jest przyznawane osobie, która swą postawą i działalnością zasłużyła na uznanie i szacunek.
Otrzymują je ci, którzy podejmowali cenne inicjatywy i mogą poszczycić się szczególnymi osiągnięciami
dla wspólnoty samorządowej, parafialnej, młodzieżowej lub po prostu miedzyludzkiej.”
Zgłosiliśmy kandydaturę Jerzego Bogdana Raczka za:
Pan Jerzy jest autorem wielu książek o historii naszej gminy. Działa aktywnie w stowarzyszeniu Park Kulturowy Transatlantycka Radiotelegraficzna Centrala Nadawcza oraz babickim kole Związku Oficerów Rezerwy. W roku 2016 wielokrotnie występował w programach telewizyjnych oraz audycjach radiowych i opowiadał o historii Starych Babic. Były to TVP, TVN, Polskie Radio. Jego książka „Transatlantycka Radiotelegraficzna Centrala Nadawcza w Babicach” rozeszła się w błyskawicznym tempie. Poprzez swoje działania przyczynia się do promocji naszej gminy na skalę ogólnopolską.

głosowanie odbywa się tutaj:

http://www.babice.waw.pl/interbabinicz2017_glosowanie.htm

Prosimy o wsparcie, rozpowszechnienie tej informacji oraz o oddanie głosów na Pana Jerzego.

20160511_183626rad1

uroczystości Babinicz 2016 oraz pamiątkowy grawerton dla Wójta Krzysztofa Turka

9 stycznia 2017 at 18:27

W związku z uroczystościami 5 stycznia „Babinicz 2016″ wręczyliśmy wspólnie z klubem łączności Ligi Obrony Kraju, Wójtowi Krzysztofowi Turkowi grawerton „za szczególny wkład i pomoc w zorganizowaniu amatorskiej stacji krótkofalowej SN1923AXL”. Relacja z wydarzenia tutaj:
https://www.youtube.com/watch?v=pMijV2KoTIo

Spokojnych, radosnych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia życzy zarząd Stowarzyszenia PK TRCN.

24 grudnia 2016 at 13:48

A Soldier's Christmas

Już tylko krok do rejestru zabytków

12 września 2016 at 13:16

Proszę Państwa czekaliśmy dwa lata, przeżyliśmy zmianę Wojewódzkiego Konserwatora i się doczekaliśmy!

Postanowieniem numer 603/2016 Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków Wszczął postępowanie w sprawie wpisu Radiostacji Babice do rejestru zabytków! Nasze stowarzyszenie jest stroną w postępowaniu.

Z tego miejsca pragniemy podziękować wszystkim organizacjom, osobom w tym dziennikarzom, którzy nas wspierali!

Szczególne podziękowania należą się:
– Pani Hannie Pilcickiej-Ciurze Prezes Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich oddział w Warszawie;
– Marcinowi Ładzie wiceprezesowi Związku Oficerów Rezerwy RP;
– Stanisławowi Chrapkowi jednemu z członków założycieli naszego stowarzyszenia;
– Jerzemu Bogdanowi Raczkowi autorowi książki o Radiostacji.

Gratuluję wam koledzy i koleżanki, którzy nas wspieraliście. To jeszcze nie wpis ale jest już bardzo blisko.

Miłego poniedziałku

Radiostacja okolicznościowa

23 sierpnia 2016 at 18:37

radiostacja okolicznosciowa

 

Wspólnie z Warszawskim Klubem Łączności Ligi Obrony Kraju SP5KAB nasze stowarzyszenie uruchamia okolicznościową radiostację krótkofalową, która będzie nadawała przez dwa miesiące (25.09-25.11). Znak wywoławczy radiostacji to SN1923AXL. SN to symbol radiostacji okolicznościowych, 1923 to rok uruchomienia Radiostacji Babice a AXL to jej sygnał wywoławczy. Każdy łącznościowiec na świecie, który odbierze nasz sygnał dostanie specjalny dyplom. Już we wrześniu Stare Babice, będą słyszane na całym globie. Nadawanie rozpoczniemy po uroczystościach na cmentarzu wojennym. Dzięki uprzejmości władz możemy zaprosić do naszego namiotu ustawionego przed urzędem gminy Stare Babice. Na miejscu będą mogli państwo porozmawiać nie tylko ze specjalistami od łączności krótkofalowej. Zobaczą państwo również eksperymenty stratosferyczne Politechniki Warszawskiej, umundurowanie żołnierza polskiego z 1939 roku, niepublikowane nigdy wcześniej zdjęcia Radiostacji Babice. Z radością o wszystkim opowiemy. Zapraszamy całe rodziny.

 

Warszawskie Termopile reportaż Urszuli Żółtowskiej Tomaszewskiej w radiowej jedynce

22 lipca 2016 at 16:06

http://www.polskieradio.pl/7/5201/Artykul/1645076,Warszawskie-Termopile-Urszula-ZoltowskaTomaszewska

 

R1

 

 

R4

 

Czy wyburzą radiostację?

26 maja 2016 at 15:36

Konsultacje z firmą GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Rembelszczyźnie w sprawie oceny oddziaływania planowanej budowy gazociągu Rembelszczyzna-Mory na relikty radiostacji Transatlantyckiej w Babicach. Zaniepokojeni planowaną budową gazociągu, który jak wskazywała schematyczna mapa przebiegać ma przez teren Lasu Bemowskiego na granicy gminy Stare Babice i m.st. Warszawy poprosiliśmy o spotkanie z przedstawicielem inwestora i projektantami. Nasza prośba odebrana została bardzo przychylnie i w dniu 19 marca zaproszeni zostaliśmy na spotkanie konsultacyjne. W spotkaniu wzięli udział Stanisław Chrapek członek „Stowarzyszenie Park Kulturowy Transatlantycka Radiotelegraficzna Centrala Nadawcza” oraz Hanna Pilcicka-Ciura Prezes Oddziału w Warszawie Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich. GAZ-SYSTEM reprezentowali: Ksawery Mikosz – kierownik projektu, przedstawiciele inwestora, projektanci, Iwona Dominiak Kierownik Działu Komunikacji Korporacyjnej. Przedstawiliśmy nasze obawy co do możliwości zniszczenia podczas budowy reliktów radiostacji, omówiliśmy jej znaczenie dla historii techniki i społeczności lokalnej. Zaprezentowaliśmy wybraną dokumentację fotograficzną. Ważną informacją okazało się wskazanie, iż część reliktów objęta jest wpisem do gminnej ewidencji zabytków (ok. 60% w granicach administracyjnych m.st. Warszawy) oraz, że wykonana została dla nich karta zabytku szczegółowo omawiająca zachowane relikty, ich położenie i stan zachowania. Przedstawiony nam projekt trasy przebiegu gazociągu jak się okazało omija relikty radiostacji. Tu należą się ogromne słowa uznania dla przedstawicieli firmy w tym projektantów, za to, że wykazali się wyczuciem i poszanowaniem dla zabytku – mimo tego, że nieznana im była ani obecna sytuacja formalna, ani tez starania społeczników. W kilku przypadkach zewnętrzna strefa zasięgu (obszar objęcia nie zaś sam wykop pod gazociąg) przylega do reliktów radiostacji i tu wróciliśmy się z prośbą o nieznaczne odsunięcie (przeprojektowanie) lub zwrócenie szczególnej uwagi już podczas budowy na takie zabezpieczenie pozostałości radiostacji, aby pracujący sprzęt nie naruszył ich. Poza oceną oddziaływania budowy na zabytek zaznaczyliśmy historię walk wojny obronnej z 1939 roku, która pozostawiła tu liczne okopy i inne ślady. Wskazaliśmy na potrzebę przeprowadzenia tu badań archeologicznych. Ponadto jak się wydaje nie bez znaczenia dla przyszłej inwestycji okazała się informacja o zlokalizowanym opodal bunkrze niemieckim oraz możliwości odkryć szczątków ludzkich. W opinii przedstawicieli wyżej wymienionych stowarzyszeń, całość inwestycji na terenie Lasu Bemowskiego powinna być objęta nadzorem archeologicznym a w wybranych miejscach powinny zostać przeprowadzone badania archeologiczne. Zaznaczyć pragniemy, że przedstawicielka SNAP OW przy okazji argumentowania o konieczności wykonania badań archeologicznych poinformowała, że SNAP obecnie jest jedynie konsultantem dla stowarzyszenia „Park Kulturowy Transatlantycka Radiotelegraficzna Centrala Nadawcza”.