UCHWAŁA NR XXVI/260/17 RADY GMINY STARE BABICE z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie zamiaru utworzenia Parku Kulturowego

19 lutego 2017 at 21:12

UCHWAŁA NR XXVI/260/17 RADY GMINY STARE BABICE

z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie zamiaru utworzenia Parku Kulturowego

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r poz.446) w związku z § 18 ust.2 ppkt 2 i 4 Statutu Gminy Stare Babice (Dz. Urz Woj. Mazow. z 2016r poz.3017) – RADA GMINY u c h w a l a co następuje:

§ 1. W celu ochrony reliktów Transatlantyckiej Radiotelegraficznej Centrali Nadawczej Babice celowym jest utworzenie Parku Kulturowego. Utworzenie Parku Kulturowego pozwoli promować wiedzę na temat Radiostacji Babice, zapewni odpowiednią ochronę i opiekę nad pozostałościami Radiostacji oraz umożliwi rozwijanie świadomości historycznej i archeologicznej wśród młodzieży i dorosłych. Ważnym celem będzie przygotowanie cyklu zajęć edukacyjnych dla szkół, po nawiązaniu współpracy z gminami będzie można stworzyć ścieżki edukacyjno – turystyczne na obszarze Radiostacji, utworzenie Parku Kulturowego da możliwość wspólnej organizacji obchodów rocznicowych związanych z funkcjonowaniem Radiostacji i wybuchu II wojny światowej.

§ 2. Rada Gminy Stare Babice kieruje apel do Rady M. St. Warszawy i Rady Dzielnicy Warszawa-Bemowo o poparcie inicjatywy utworzenia Parku Kulturowego i podjęcie stosownych uchwał.

§ 3.Uchwała podlega przekazaniu:

1) Radzie M. St. Warszawy;

2) Radzie Dzielnicy Warszawa-Bemowo;

3) Lasom Miejskim-Warszawa;

4) Nadleśnictwu Jabłonna.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy (-) Henryk Kuncewicz