Statut


STATUT STOWARZYSZENIA PARK KULTUROWY TRANSATLANTYCKA RADIOTELEGRAFICZNA CENTRALA NADAWCZA

UCHWALONY W DNIU 10 CZERWCA 2015 R.

ze zmianami z dnia 5 Października 2015 r.

(tekst jednolity)

Rozdział I

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

  1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Park Kulturowy Transatlantycka Radiotelegraficzna Centrala Nadawcza –  zwane dalej Stowarzyszeniem.

§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia są Stare Babice.

§ 3

1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy  z dnia
7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn.  zm.).  Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

2. Stowarzyszenie może być członkiem organizacji krajowych i międzynarodowych.

§ 4

  1. Terenem działania Stowarzyszenia  jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

  1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5

Działalność Stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy jego członków, Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników lub zlecać określone zadania innym podmiotom.

§ 6

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z właściwymi przepisami.

Rozdział II

CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY DZIAŁANIA

§ 7

Celem Stowarzyszenia jest ochrona, konserwacja, promocja i ekspozycja reliktów Transatlantyckiej Radiotelegraficznej Centrali Nadawczej oraz działalność badawcza
w zakresie wszelkich związanych z tym obiektem zagadnień. Dodatkowo stowarzyszenie prowadzi działalność w zakresie popularyzacji nauki, ochrony dziedzictwa kulturowego, architektonicznego, krajobrazowego i archeologicznego.

 

§ 8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

a) organizowanie i wspieranie imprez kulturalnych;

b) organizowanie i udział w spotkaniach, konferencjach, wykładach, seminariach, wernisażach, szkoleniach, konkursach i warsztatach;

c) działalność wystawienniczą, wydawniczą i prasową;

d) prowadzenie i wspomaganie działalności badawczej i naukowej, zarówno z dziedzin humanistycznych jak i przedmiotów ścisłych;

e) wykonywanie prac konserwatorskich;

f) nagłaśnianie oddolnych inicjatyw kulturalnych;

g) prowadzenie muzeum;

h) gromadzenie muzealiów oraz zabytków;

i) współdziałanie z organami administracji państwowej i samorządowej w zakresie ochrony, konserwacji i promocji reliktów Transatlantyckiej Radiotelegraficznej Centrali Nadawczej;

j) współpracę z organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami i podmiotami, kierowanie do nich postulatów;

k) prowadzenie strony internetowej;

l) zbieranie informacji oraz archiwaliów dotyczących Transatlantyckiej Radiotelegraficznej Centrali Nadawczej;

m) współpraca z pokrewnymi organizacjami oraz instytucjami;

n) organizowanie wycieczek oraz zwiedzania po pozostałościach Transatlantyckiej Radiotelegraficznej Centrali Nadawczej i obiektach powiązanych tematycznie;

o) administrowanie lub pomoc przy administrowaniu parkiem kulturowym;

p) opiniowanie wszelkich decyzji administracyjnych związanych z terenem byłej Transatlantyckiej Radiotelegraficznej Centrali Nadawczej;

r) wydawanie certyfikatów z wiedzy o Transatlantyckiej Radiotelegraficznej Centrali Nadawczej,

s) popularyzację nauki.

 

 

Rozdział III

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

§ 9

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne oraz osoby prawne.

2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia. Podmiot ten działa w  Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

§ 10

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a) członków zwyczajnych,

b) członków wspierających,

c) członków honorowych.

§ 11

1. Założyciele Stowarzyszenia stają się członkami zwyczajnymi z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu o zarejestrowaniu Stowarzyszenia.

2. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, która:

a) złoży deklarację członkowską na piśmie,

b) zostanie przyjęta przez zarząd zwykłą większością głosów.

 3. Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą być członkami Stowarzyszenia zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich. 

§ 12

Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zadeklaruje na cele Stowarzyszenia pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną.

§ 13

1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia.

2. Nadanie godności członka honorowego następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków, na wniosek Zarządu  lub co najmniej dziesięciu członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§ 14

  1. Kandydat do Stowarzyszenia składa pisemną deklarację zawierającą oświadczenie
    o przystąpieniu, a także zobowiązanie do działania na rzecz celów statutowych Stowarzyszenia, przestrzegania postanowień jego statutu oraz opłacania składek lub innych zadeklarowanych świadczeń, a ponadto poda następujące dane:

 

a) w przypadku osób fizycznych: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres, numer PESEL,

b) w przypadku pozostałych podmiotów: nazwę (firmę), siedzibę, adres, numer Regon, dołączając także odpis z właściwego rejestru, jeżeli podlegają wpisowi do rejestru.

2. O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie uchwały podjętej nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia deklaracji. Zarząd może, w drodze uchwały odmówić przyjęcia na członka. O swojej decyzji Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.

3. Od decyzji odmownej zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków. Odwołanie należy wnieść w terminie 30 dni od otrzymania pisemnej informacji
o decyzji Zarządu. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

§ 15

1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma w szczególności prawo do:

a) uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia wraz z głosem stanowiącym,

b) wybierania i bycia wybieranym do organów Stowarzyszenia,

c) zgłaszania do organów Stowarzyszenia wniosków w sprawach związanych z jego działalnością i żądania informacji o sposobie ich załatwienia,

d) uczestniczenia w spotkaniach, wykładach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.

e) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia, a także
z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia,

f) noszenia odznaki organizacyjnej.

 

2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany:

a) brać czynny udział w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie,

b) przestrzegać postanowień Statutu, regulaminu oraz uchwał organów Stowarzyszenia,

c) nie naruszać solidarności organizacyjnej Stowarzyszenia,

d) regularnie opłacać składki członkowskie.

§ 16

1. Członek wspierający i honorowy, posiada prawa określone w § 15 ust. 1 pkt c-f.

2. Członek wspierający i honorowy ma prawo brać udział z głosem doradczym w zebraniach statutowych władz Stowarzyszenia.

3. Członek wspierający jest obowiązany do wspierania działań Stowarzyszenia,  wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

4. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 17

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi,

b) śmierci członka będącego osobą fizyczną, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych,

c) likwidacji członka będącego osobą prawną,

d) pozbawienia członkostwa honorowego, w wyniku uchwały Walnego Zebrania Członków na wniosek Zarządu w przypadku sprzeniewierzenia się przez członka honorowego  idei Stowarzyszenia lub rażącego naruszenia postanowień statutu,

e) wykluczenia przez Zarząd.

2. Wykluczenie członka następuje w przypadku:

a) nieusprawiedliwionego zalegania z zapłatą składek przez okres dłuższy niż 12 miesięcy, nie wcześniej niż 14 od dnia otrzymania wezwania do uregulowania zaległości,

b) postępowania rażąco sprzecznego z niniejszym Statutem lub uchwałami organów Stowarzyszenia,

c) postępowania, które dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia lub godzi w jego dobre imię,

d) działania na szkodę Stowarzyszenia,

e) ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia.

3. O wykluczeniu decyduje Zarząd w formie uchwały. Przed podjęciem uchwały Zarząd umożliwia członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu.
O treści uchwały Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.

  1. Od uchwał Zarządu, o których mowa w ustępie 3 przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od pisemnego powiadomienia o treści uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV

ORGANY STOWARZYSZENIA 

§ 18

Organami Stowarzyszenia są:

a)  Walne Zebranie Członków,

b)  Zarząd,

c)  Komisja Rewizyjna.

§ 19

1. Wyboru Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie Członków, zwane dalej „Walnym Zebraniem”, spośród członków Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów, uczestników Walnego Zebrania Członków.

2. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej są wybierani na 2-letnią kadencję do czasu wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Mandat członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasa po pierwszym Walnym Zebraniu odbywającym się  w roku kalendarzowym, w którym upływa okres kadencji.

3.   Mandat członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji z powodu:

a)    ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,

b)    pisemnej rezygnacji z pełnienia funkcji,

c)    odwołania przez Walne Zebranie uchwałą podjętą większością 2/3 głosów.

4. W przypadkach wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji skład osobowy tych organów jest uzupełniany w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W przypadku Zarządu  możliwe jest uzupełnienie w ten sposób składu tego organu o dwóch członków, a w przypadku Komisji Rewizyjnej uzupełnienie jej składu o jednego członka.

5.  W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej  w sytuacjach wskazanych w ust. 2 i ust. 3 lit. c pełni on swoją funkcję do czasu wyboru innej osoby na jego miejsce, chyba że Walne Zebranie postanowi inaczej.

§ 20

1. Uchwały organów Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są
w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (quorum). Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

2. Jeżeli na zwołanym w sposób określony w § 22 Walnym Zebraniu Członków w pierwszym terminie nie uczestniczy co najmniej połowa uprawnionej liczby członków, wówczas
w drugim terminie posiedzenia uchwały mogą być podjęte zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej jednej czwartej uprawnionych członków Stowarzyszenia.

Walne Zebranie Członków.

§ 21

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 22

 

1. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co 2 lata, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu
i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.

2.  Zawiadomienie zostaje przesłane na adres mailowy każdego z członków podany w deklaracji członkowskiej lub odrębnym oświadczeniu.  Członkowie są obowiązani informować Zarząd
o zmianie adresu mailowego. W przypadku braku podanego adresu mailowego lub na pisemny wniosek członka zawiadomienie zostanie przesłane pocztą listem poleconym na adres zamieszkania członka Stowarzyszenia znajdujący się  w księdze członków.

3. Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

a) z własnej inicjatywy,

b) na żądanie Komisji Rewizyjnej,

c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

5. Do żądania zwołania Walnego Zebrania dołącza się proponowany porządek obrad, który Zarząd obowiązany jest uwzględnić. Porządek może być rozszerzony przez Zarząd o inne punkty, o czym Zarząd obowiązany jest poinformować w zawiadomieniach o zwołaniu Walnego Zebrania.

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 30 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

7. Jeśli na Zwyczajnym lub Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu nie ma wymaganego kworum zwołuje się zebranie w drugim terminie, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu
i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.

§ 23

1. Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:

a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

b) uchwalanie programów organizacyjnej i finansowej działalności Stowarzyszenia,

c) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia,

d) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia z działalności minionej kadencji,

e) udzielanie, po wysłuchaniu wniosków Komisji Rewizyjnej absolutorium Zarządowi,

f) wybór Prezesa i Członków Zarządu,

g) wybór członków Komisji Rewizyjnej,

h) uchwalanie zmian Statutu,

i) nadanie członkostwa honorowego w Stowarzyszeniu,

j) ustalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

k) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku,

l) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji,

m) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach członkowskich,

n) podejmowanie uchwał w przypadkach określonych niniejszym Statutem oraz w innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji pozostałych organów.

2. Walne Zebranie obraduje według ustalonego porządku obrad. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie zmieniony lub rozszerzony. Porządek nie może być rozszerzony o punkty dotyczące zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia.

3. Walne Zebranie po otwarciu go przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia wybiera Przewodniczącego Zebrania, który dalej prowadzi obrady.

Zarząd

§ 24

1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

2. Zarząd składa się z 3 do 7 osób, w tym prezesa oraz wiceprezesów. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu. W razie jego nieobecności zastępuje go wskazany Wiceprezes.

3. Członkowie Zarządu nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

4. Zarząd dokonuje podziału czynności między swoich członków w sprawach niewymagających kolektywnego działania.

5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

6. Do kompetencji Zarządu należą:

a) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

b) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,

c) sporządzanie planów pracy i wydatków,

d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,

f) zwoływanie Walnego Zebrania,

g) przyjmowanie i skreślanie członków oraz prowadzenie księgi członków Stowarzyszenia,

7. Zarząd może określić szczegółowe zasady swego działania w regulaminie.

 

 

Komisja rewizyjna

§ 25

1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej:

a) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

 4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrolowanie działalności Zarządu,

b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu,

c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania oraz zebrania Zarządu,

d) składanie wniosków  o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,

e) składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia na Walnym Zebraniu.

  1. Komisja Rewizyjna może określić szczegółowe zasady swego działania w regulaminie.

§ 26

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i w razie potrzeby inni jej członkowie mają prawo uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.

Rozdział V

MAJĄTEK I DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA

§ 27

1. Majątek Stowarzyszenia tworzą środki pieniężne i inne składniki majątkowe, które służą wyłącznie do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

2. Majątek Stowarzyszenia pochodzi z:

a) składek członkowskich,

b) dotacji,

c) środków otrzymanych od sponsorów,

d) darowizn,

e) zapisów i spadków,

f) dochodów z własnej działalności,

g) dochodów z majątku.

3. Wysokość i termin zapłaty składek członkowskich określi uchwała Walnego Zebrania. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki według zasad określonych przez Zarząd w ciągu 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.

4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.

5. Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia gospodaruje Zarząd.

6. Następujące czynności zarządu majątkiem wymagają zgody Walnego Zebrania Członków:

a) nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości,

b) nabycie, zbycie lub objęcie udziałów lub akcji w spółce,

c) zaciągnięcie kredytu lub pożyczki,

d) wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości Stowarzyszenia na okres dłuższy niż 3 lata,

e) rozporządzenie składnikiem majątku Stowarzyszenia o wartości wyższej niż 200.000 zł

f) przyjęcie lub odrzucenie spadku.

§ 28

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, z której zyski przeznaczone są na realizację  celów statutowych Stowarzyszenia.

2. O podjęciu i zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej oraz jej zakresie decyduje Walne Zebranie.

§ 29

1. Do reprezentowania stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań finansowych uprawnieni są dwaj członkowie zarządu.

2. Oświadczenia składane Stowarzyszeniu oraz doręczenia pism Stowarzyszenia mogą być dokonywane wobec jednego członka zarządu.

§ 30

Zakazane jest:

a)  udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani
z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b) przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c)  wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż
w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział VI

PRZEPISY KOŃCOWE

 § 31

Statut niniejszy może być zmieniony lub zastąpiony nowym, wyłącznie przez Walne Zebranie Stowarzyszenia na podstawie uchwały powziętej większością dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia, postanowień § 20 nie stosuje się.

§ 32

1. Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania powziętej większością dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia. Postanowień § 20 nie stosuje się.

2. Likwidatorami są członkowie Zarządu Stowarzyszenia, jeśli Walne Zebranie nie wyznaczy innych likwidatorów.

3. Pozostały po likwidacji majątek Stowarzyszenia, zostanie podzielony zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania.